Noachitische Ambassadeurs
90 mitzvot voor Noachieten

Door de hulp van de Eeuwige,

Onze G-d,

Koning van het Universum

Samengesteld door Rabbi Moshe Perets uit The Divine Code voor de Dagelijkse Studie en de Eenheid van de Mensheid.


Samengevat:

 • Geloof in G-d (Hij is de Ware Eenheid): Dit houd de verplichting in om in God, Gezegende is Hij, te geloven, Hem te erkennen, te vrezen en te aanbidden, en geen afgoden te dienen of valse religies te verzinnen.
 • Noachitische Tora-studie (begrijp en leer G-d kennen): Dit vrome bevel omvat de verplichting om de Tora te bestuderen die relevant is voor de Noachieten, en om tot G-d te bidden, vooral in tijden van nood.
 • Goede daden en juiste naastenliefde (het verbod op stelen): Het omvat de verplichting om goede daden te doen, zoals het teruggeven van verloren voorwerpen, het eren van ouderen en wijzen, het geven van liefdadigheid, het begeleiden van gasten, het inspireren van anderen om de Goddelijke wetten te volgen, en het opvoeden van kinderen in deze vrome wetten.

 • Respect voor G-d 's Naam (niet schelden of vloeken): De verplichting om G-d 's Naam te respecteren en niet te vervloeken of tevergeefs te zweren, en de regels voor het nietig verklaren van geloften.
 • Respect voor het leven (geen moord en letsel): Het verbod op moord, abortus, euthanasie, zelfdoding, het veroorzaken van letsel of schade, het in gevaar brengen van zichzelf of anderen, en het in verlegenheid brengen of lasteren van anderen. Het omvat ook de wetten van zelfverdediging, achtervolging, opzettelijke en onopzettelijke doding, en het redden van levens.
 • Respect voor het dierenrijk (eet geen dieren die in leven zijn): Het verbod op het eten van vlees dat van een levend dier is verwijderd, het veroorzaken van lijden aan een levend wezen, het kruisen van verschillende diersoorten, en het enten van verschillende soorten fruitbomen. Het omvat ook de verantwoordelijkheid van de menselijke heerschappij over het dierenrijk.
 • Respect voor de seksualiteit (geen seksueel immoraliteit): Het verbod op verboden seksuele relaties, zoals homoseksualiteit, bestialiteit, overspel, en incest. Het omvat ook de wetten van reproductieve sterilisatie, anticonceptie, huwelijk, hoererij, echtscheiding, en bescheidenheid ten behoeve van voortplanting.

 Lijst van Tora-wetten voor Noachieten:

 

 1. Het geloof in de Ene Ware G-d.
 2. De verplichting om de Ene G-d te erkennen en erin te geloven.
 3. De verplichting voor een persoon om te gehoorzamen aan wat hem door G-d is opgedragen.
 4. Het geloof en de kennis van de Schepping Ex-Nihilo.
 5. Het geloof en de kennis van de G-ddelijke Voorzienigheid.
 6. De verplichting om G-d te vrezen.
 7. Contemplatie d.w.z.: apart zetten, en daarmee heiligen van G-d.
 8. Geloof in het bestaan van de Schepper, die volmaakt is in elke manier van bestaan en de Primaire Oorzaak is van alles wat bestaat.
 9. Het geloof in G-d 's absolute en ongeëvenaarde Eenheid.
 10. Het geloof in G-d 's niet-lichamelijkheid, noch dat Hij zal worden beïnvloed door fysieke gebeurtenissen, zoals beweging, of rust, of wonen.
 11. Het geloof in G-d 's eeuwigheid.
 12. De imperatief om uitsluitend G-d te aanbidden en geen vreemde valse goden.
 13. Het geloof dat G-d met de mens communiceert door middel van profetie.
 14. Het geloof in het primaat van de profetie van Mozes, onze leraar.
 15. Het geloof in de G-ddelijke oorsprong van de Tora.
 16. Het geloof in de onveranderlijkheid van de Tora.
 17. Het geloof in G-d 's alwetendheid en voorzienigheid.
 18. Het geloof in G-dddelijke beloning en vergelding.
 19. Het geloof in de komst van de Messias en het messiaanse tijdperk.
 20. Het geloof in de opstanding van de doden.
 21. Het verbod op het dienen van afgoden, hetzij in plaats van of in combinatie met G-d.
 22. Het verbod om een afgodsbeeld te maken, te bezitten of te verkopen.
 23. Men mag niet zweren in de naam van een afgod.
 24. Het verbod om een nieuwe religie te verzinnen.
 25. Het verbod om een Joods gebod toe te voegen dat zuiver geestelijk is.
 26. Het verbod om de afgodische gebruiken te volgen van degenen die afgoden dienen. Waarzeggerij, toekomstvoorspellers, tovenarij en necromantie vallen onder dit verbod.
 27. Bezig zijn met Noachitische Tora-studie.
 28. De verplichting voor een persoon om tot G-d te bidden (Dit geldt op zijn minst in tijden van nood.)
 29. Goede daden en juiste naastenliefde.
 30. Om verloren voorwerpen terug te geven aan de juiste eigenaars.
 31. Op zoek gaan naar de juiste eigenaren van een gevonden voorwerp.
 32. Om een oud persoon of een wijze te eren.
 33. Een tiende geven voor een goed doel.
 34. Stuur een moedervogel weg voordat je haar jongen meeneemt.
 35. Verplichting om gasten te begeleiden.
 36. Verboden om je ouders in verlegenheid te brengen.
 37. Tracht om je op een bescheiden manier te kleden.
 38. Inspireer anderen om de G-ddelijke wetten te begrijpen en na te leven.
 39. Ouders zijn verplicht hun kinderen in het algemeen en in het bijzonder op te voeden in de G-ddelijke wetten.
 40. Liefdadigheid geven.
 41. Keer terug naar G-d.
 42. Vrolijk zijn.
 43. Je vader en moeder eren.
 44. Anderen niet bedriegen.
 45. Om G-d te eren.
 46. Om je woorden verstandig te gebruiken.
 47. Om je spraak op een positieve, constructieve manier te gebruiken.
 48. De verplichting om G-d 's Naam te respecteren.
 49. Het verbod op het vervloeken van G-d (de hemel verhoede).
 50. Het is verboden tevergeefs te zweren (zoals bij het afleggen van een ijdele eed of het zweren bij een valse belofte of verklaring).
 51. Welke geloften nietig kunnen worden verklaard, en de rechtvaardigingen en methoden om dit te doen.
 52. Het verbod op moord; abortus; euthanasie; het veroorzaken van dodelijk letsel en medeplichtigheid aan moord.
 53. Het verbod op zelfdoding.
 54. Wanneer het is toegestaan om je leven op te offeren voor een van de zeven Noachitische geboden.
 55. De wetten van een achtervolger en zelfverdediging.
 56. De wetten van opzettelijke en onopzettelijke doding, en doden door nalatigheid of onder dwang.
 57. Het verbod op het veroorzaken van persoonlijk letsel of schade.
 58. Het verbod om zichzelf of een ander in gevaar te brengen.
 59. De verplichting om iemands leven te redden.
 60. Het verbod om een andere persoon in verlegenheid te brengen; kwade roddels en het vertellen van verhalen.
 61. De wetten van reproductieve sterilisatie en anticonceptie.
 62. De verantwoordelijkheid van de menselijke heerschappij over het dierenrijk
 63. Het verbod op het eten van vlees dat van een levend dier is verwijderd.
 64. Het verbod geldt voor landzoogdieren en vogels.
 65. Het verbod om vlees te scheiden van een levend of stervend dier.
 66. Het niet nuttigen van dergelijk verboden vlees voor of na de dood van het dier.
 67. Geen voordeel halen uit vlees dat gescheiden is van een levend dier.
 68. Beperkingen op het veroorzaken van lijden aan een levend wezen.
 69. Het verbod om verschillende diersoorten met elkaar te paren.
 70. Het verbod op het enten van verschillende soorten fruitbomen.
 71. Het verbod op door G-d bepaalde seksuele relaties.
 72. De grenzen van intimiteit definiëren.
 73. Categorieën van verboden seksuele partners en seksuele handelingen.
 74. Het verbod op homoseksuele en beestachtige betrekkingen met Noachieten.
 75. Het verbod op seksuele 'omgang' met de vrouwen van andere mannen.
 76. Partners met wie er geen status van huwelijk mag zijn.
 77. Inclusief voorschriften met betrekking tot huwelijk, hoererij en echtscheiding.
 78. Inclusief voorschriften met betrekking tot het verspilling in de leegte (zonder doel) van sperma en anticonceptie.
 79. Waken voor verboden relaties en het volgen van wegen van bescheidenheid.
 80. Verboden met betrekking tot het alleen zijn met een verboden partner.
 81. De verplichting voor wetten en rechtbanken.
 82. De basis van een vreedzame en rechtvaardige samenleving.
 83. De heersende macht moet toezicht houden op de rechtbanken om er zeker van te zijn dat alleen geschikte en deskundige rechters worden benoemd en dat de rechters niet corrupt of onrechtvaardig handelen. De heersende macht heeft ook de bevoegdheid om een structuur van "beroepsrechtbanken" of "verwijzingsrechtbanken" in te stellen.
 84. Eenieder moet zich houden aan een naar behoren gegeven rechterlijke beslissing die hij heeft ontvangen. Het is verboden voor een individu om vonnissen en straffen tegen anderen uit te voeren (vigilante justice). Men moet een rechtszaak aanspannen binnen het rechtssysteem dat bevoegd is om over de zaak te beslissen.
 85. Standaardsoorten bewijs zijn toelaatbaar in Noachitische rechtbanken.
 86. Iedereen van wie bekend is dat hij een van de Noachitische geboden overtreedt, mag niet worden beschouwd als een betrouwbare getuige in halszaken.
 87. Alle rechters moeten rechtvaardige vonnissen vellen en eisers die zich tegen de partij verzetten, moeten in alle opzichten gelijk worden behandeld.
 88. Het omkopen van een rechter is verboden en rechters mogen geen steekpenningen aannemen.
 89. In civiele zaken moet worden verzocht om arbitrage, bemiddeling of andere middelen om tot een minnelijke schikking of schikking te komen.
 90. Als de meerderheid van de samenleving niet G-d vrezend is en niet alle Zeven Noachitische Geboden naleeft, mag een rechtbank de doodstraf alleen gebruiken als een decreet van de regering om de samenleving te beschermen tegen zeer gevaarlijke criminelen, zoals moordenaars.

 

Door Rabbi Moshe Perets